Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego
Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie (ul. Artura Grottgera 2, 20-029 Lublin, tel.: 81 718 09 00, email: lck@lck.lubelskie.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://lck.lubelskie.pl/ 

2. Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-03.

3. Dane kontaktowe
W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Nalepa, e-mail: pawel.nalepa@lck.lubelskie.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu +48 781 500 487. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.   
•    Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
•    Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
•    Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
•    Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących.
•    Elementy interaktywne nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących oraz nie posiadają etykiet tekstowych.

Ułatwienia na stronie www.lck.lubelskie.pl:
•    podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
•    możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
•    uporządkowana przejrzysta mapa strony,
•    artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
•    treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
•    strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Nalepa, pawel.nalepa@lck.lubelskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 781 500 487. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

7. Skróty klawiaturowe
Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:
•    Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
•    Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
•    PgUp przewinięcie strony w górę
•    PgDn - przewinięcie strony w dół
•    Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
•    Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
•    Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
•    Home - przejście na górę strony

8. Dostępność architektoniczna
Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie znajduje się przy ul. Grottgera 2, 20‑029 Lublin. Do budynku LCK prowadzą dwa wejścia: wejście główne od ul. Grottgera oraz wejście boczne od ul. Al. Racławickie. Wejście główne prowadzi przez duże, dwuskrzydłowe przeszklone drzwi, gdzie po lewej stronie znajduje recepcja. Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne są od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy). LCK zapewnia informację na temat rozkładu poszczególnych sal konferencyjnych w sposób wizualny – tablice informacyjne w atrium, naklejki w windach oraz tabliczki informacyjne na każdym piętrze budynku, oraz poprzez informację otrzymaną w recepcji atrium. Do rejestracji należy się kierować po pokonaniu 10m na wprost od wejścia głównego i kierować się na lewo. Na wprost wejścia głównego znajdują się trzy windy usytuowane centralnie po przejściu przez atrium. Windy wyposażone są w przyciski opisane alfabetem Braila, podświetlone po przyciśnięciu danego piętra. Windy wyposażone są również w system dźwiękowy informujący o numerze piętra. We foyer sal konferencyjnych po obu stronach budynku znajdują się klatki schodowe, których początek i koniec biegu schodów oznaczony jest podświetlanymi tabliczkami. Sekretariat LCK zlokalizowany jest na piętrze V – lewa strona po wyjściu z windy i przejściu 15 metrów (pierwsze drzwi po prawej stronie). Na każdej kondygnacji znajdują się toalety przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, usytuowane po prawej stronie po wyjściu z windy. Wszystkie przejścia w budynku są bez progowe.
Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej znajduję się na poziomie - 1 podziemnego parkingu, do którego wjazd zlokalizowany jest na prawo od wejścia głównego do budynku przy ul. Grottgera 2. Zaleca się, aby osoba niepełnosprawna, która chciałaby skorzystać z miejsca parkingowego na czas załatwiania sprawy w LCK poinformowała o takiej konieczności pod nr tel 81 718 09 00 co najmniej dzień wcześniej przed planowaną wizytą.

Na poziomie - 1 podziemnego parkingu LCK znajduje się również stacja do ładowania samochodów elektrycznych. Zaleca się, aby osoba niepełnosprawna, która chciałaby skorzystać ze stacji ładowania samochodów elektrycnych zadzwoniła pod nr tel. 81 718 09 00 w celu uzyskania pomocy pracownika LCK.

W budynku Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie na parterze i I piętrze został zamontowany system Totupoint naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do korzystania z systemu niezbędna jest aplikacja na telefon. Instrukcja korzystania z systemu dostępna jest na stronie http://www.totupoint.pl/strona.php?nazwa=start

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami
Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Wcześniejsze wskazanie sprawy ułatwi i przyspieszy jej załatwienie. 
Prosimy o kontakt:
1.  telefonicznie pod nr 81 718 09 00 
2.  przesłanie e-maila na adres: lck@lck.lubelskie.pl

LCK nie zapewnia możliwości skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przypadku niemożności dotarcia klienta do biura Lubelskiego Centrum Konferencyjnego istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi klienta w dogodny dla niego sposób.

Lubelskie Centrum Konferencyjne nie zatrudnia na stałe tłumacza języka migowego.

10. Informacje dodatkowe
Lubelskie Centrum Konferencyjne nie posiada aplikacji mobilnej.

bip
Zobacz Lubelskie Centrum Konferencyjne LCK w serwisie mojekonferencje.pl